Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Kasy fiskalne i zwolnienia

 

Obecnie kasę fiskalną muszą posiadać podatnicy, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie tak dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go coraz bardziej tworząc listę zawodów, których przedstawiciele kasę powinni zainstalować przed pierwszą sprzedażą. W tym roku wchodzi nowelizacja, która mówi, że w kasy fiskalne muszą zaopatrzyć się radcy prawni, warsztaty samochodowe, lekarze, stomatolodzy czy kosmetyczki. MF jest także w trakcie pracy nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku kas. Zwolnienia takie rodzą potencjalną możliwość nadużyć. Podatnik może wpisywać obrót do odręcznie prowadzonej ewidencji, a pod koniec dnia wyrwać kartę z ewidencji i wpisać tylko część obrotu i korzystać w nieskończoność ze zwolnienia. Planowane zmiany mają ukrócić ten precedens i pozwolić na lepsze efekty działań organów sprawdzających.

kasa

Zwolnienie z konieczności posiadania kasy.

By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalności trzeba na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynności zobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu). Do limitu obrotu nie wlicza się czynności dokonywanych na rzecz innych podatników. Podatnik może korzystać ze zwolnienie, jeśli jego dochód w danym roku nie przekroczył 20 tys. zł. Inaczej ma obowiązek prowadzić ewidencję. Obowiązek ten nie zaczyna się od razu po przekroczeniu limitu, lecz traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł

Zwolnieniu podlegają czynności:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu: za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - będzie wyższy niż 80%.