Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Katalog

Masz spółkę? Sprawdź czy grozi Ci wykreślenie.

 

Obowiązująca od stycznia br. nowelizacja, pozwala sądom rejestrowym wykreślać spółki, które nie składają sprawozdań finansowych. Procedura może odbyć się bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

sadkrs

Żeby uniknąć wykreślenia, trzeba nadrobić zaległości w obowiązkach rejestrowych do 1 lipca 2015 roku. W przypadku niewykonania owych obowiązków, czyli wyżej wspomnianych sprawozdań finansowych lub niezłożenie wniosku o zmianę wpisu, sąd będzie mógł wszcząć procedurę wykreślenia podmiotu, który wpisany jest do KRS. Jednakże możliwe jest to tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań od 2 lat. Jednocześnie sąd zawiadamia o rozpoczętej procedurze i ponagla podmiot do wykazania, że prowadzi działalność i dysponuje majątkiem.

sadkrs2

W toku trwania procedury sąd ma możliwość zwracania się do innych instytucji, również podatkowych, o udostępnienie informacji, które pomogą ustalić czy spółka posiada majątek i czy prowadzi działalność. Jeśli sąd określi, że podmiot nie prowadzi działalności i nie jest w posiadaniu zbywalnego majątku orzeknie o rozwiązaniu spółki i jednocześnie wykreśli ją z KRS, a majątek spółki przechodzi do Skarbu Państwa.

Zmiany, które mają nastąpić mają na celu poprawić wydajność sądów rejestrowych czy obniżyć koszty procedur. Poza tym, poprzez wykreślenie martwych spółek rejestrów, ma się zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

 

maira

 

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Tyczy się to budynków, których teren nie wychodzi poza granicę działki objętej inwestycją – nie jest problematyczny dla sąsiadów. W takich przypadkach obowiązkowe będzie tylko zgłoszenie budowy z projektem budowlanym wraz z dokumentami pożądanych w trybie pozwolenia na budowę dla owego obiektu. W tej sytuacji starosta na sprzeciw będzie miał 30 dni. Poza tym skrócono okres oczekiwania na brak sprzeciwu „milcząca zgoda” – teraz wynosi on 14 dni. Nowela znosi konieczność także zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych. Oprócz tego nie mamy obowiązku załączania deklaracji:

  • o warunkach podłączenia do sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wodociągowych czy telekomunikacyjnych(nowelizacja umożliwia także budowę takich sieci – w wyjątkiem gazowych),
  • właściwego zarządcy drogi o sposobności dostępu do drogi gminnej czy powiatowej (jeśli chodzi o drogi krajowe i wojewódzkie – oświadczenie obowiązkowe),
  • o zapewnieniu wody, prądu, ogrzewania i ciepła.budowln

Nowela rozszerza spis obiektów budowlanych, oddawanych do użytku. Są to m.in.: myjnie samochodowe, wiaty, stacje obsługi pojazdów, chłodnie, warsztaty rzemieślnicze, podstacje trakcyjne, place parkingowe. Ponadto wprowadzono szansę wystąpienia z wnioskiem rozłożenie na raty albo unieważnienie opłaty legalizacyjnej za zrealizowanie samowoli budowlanej. Nowy przepis pomoże udynamicznić działania organów wydających pozwolenia, ponieważ w razie braków formalnych we wniosku, placówka administracyjna będzie wzywać inwestora w ciągu 14 dni. W trakcie prac nad projektem rozszerzone zostały katalogi wolnostojących budynków gosp. (o garaże i ganki oraz powiększono ich powierzchnię do 35m2) oraz katalogi inwestycji wykonywanych bez konieczności otrzymania pozwolenia. To samo tyczy się remontów i przebudowy obiektów i urządzeń budowlanych oraz docieplanie budynków do 25 m wysokości. 

Wzór dowodu osobistego w 2015r.

Od 1 stycznia br. nie można składać wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Termin składania owych wniosków został przesunięty na 1 marca – od tego dnia wchodzą w życie nowe przepisy, na mocy których wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie państwa polskiego lub drogą elektroniczną.

 

dowod

 źródło: https://msw.gov.pl/

 

Tak zakłada projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został poparty w grudniu 2014 roku. Projekt ten wydłuża o 2 miesiące vacatio legis ustawy o dowodach osobistych, a to oznacza, że do 1 marca nowe wzory dowodów nie będą wydawane. Z tego wynika, że nie będzie konieczności wymiany dowodu osobistego, ponieważ zachowają one ważność.

 

dowod2

źródło: https://msw.gov.pl/

 

Z nowego dowodu zniknie informacja o adresie zameldowania, kolorze oczu, wzroście oraz zabraknie zeskanowanego podpisu.Zmianą jest także to, że w momencie zgubienia dokumentu unieważnia dowolna gmina, do której się zgłosimy, a nie tak jak dotychczas wystawca. Jeśli chodzi o ważność dowodu osobistego, to dla osób, które nie ukończyły 5-tego roku życia, dowód będzie ważny 5 lat, a dla pozostałych osób będzie ważny przez dziesięć (wyjątkiem są osoby starsze – po 65 roku życia można się ubiegać o dowód osobisty z nieoznaczonym terminem ważności).  

Czy musisz płacić abonament RTV?

telwizor

Według ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, całkowitej niezdolności do pracy znacznym stopniu niepełnosprawności albo trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Ponadto z opłat abonamentowych zwolnione są osoby po 75. roku życia, osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne(lub specjalny zasiłęk opiekuńczy), osoby niesłyszące, niewidome oraz osoby, które skończyły 60 lat i mają prawo do emerytury i jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnej miesięcznej płacy w gospodarstwie narodowej. Osoby, którym przysługuje zwolnienie, muszą zgłosić w placówce pocztowej operatora, ze owe zwolnienie im przysługuje. Brak opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora. Dokładniejsze warunki można znaleźć w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych .

Wyższa najniższa krajowa w 2015.

piniondze

Rada Ministrów ustaliła, że od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wynosi 1750 zł, co daje nam „na rękę” 1286,16 zł. Podwyższa to dotychczasowe najniższe wynagrodzenie o 48,96zł, co rocznie daje nam niecałe 600 zł. Jednak zwiększenie minimalnego wynagrodzenia łączy się z prognozowanym na 2015 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ze zmiany tej nie do końca zadowoleni będą pracodawcy, którzy wraz ze wzrostem minimalnej pensji będą obciążeni większym łącznym kosztem zatrudnienia. Przy minimalnej krajowej 1750 zł koszt zatrudnienia zwiększy się do 2112,96 zł, czyli o prawie 90 zł więcej niż w 2014r. W skali roku wzrost kosztów na jednego pracownika wynosi ponad 1000 zł. Poza tym wraz ze wzrostem płacy minimalnej drożeją składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców, którzy przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności mieli prawo do niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

  Płaca minimalna dotychczas - 1680 zł Płaca minimalna od 1.01. 2015r. - 1750 zł
Wynagrodzenie brutto  1680 zł  1750 zł
ZUS - po str. pracodawcy 305,59 zł 318,33 zł
Opłaty pracowdawcy  2028,43 zł  2112,96 zł
Różnica opłat 84,53 zł