Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

Reklamacje

 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego jeśli niezgodność pojawi się przed upływem 2 lat od daty wydania towaru. Nie można jednak od razu zażądać zwrotu pieniędzy, chyba że naprawa lub wymiana nie są możliwe lub narażają one konsumenta na dużą niedogodności. W pierwszej kolejności można żądać naprawy lub wymiany. Na żądanie kupującego sporządzany jest dokument reklamacji, który zawiera dane stron, datę zakupu, sformułowanie towaru, rodzaj rozbieżności, roszczenie konsumenta i datę złożenia reklamacji. Zgłaszając reklamację, konsument jest zobowiązany udowodnić fakt zakupu. Może nim być paragon(nie jest on niezbędny), adnotacja na gwarancji, dowód wydania towaru, dowód przelewu pieniędzy, wydruk z transakcji zawartej przez stronę internetową. Sprzedający dokument podpisuje i wręcza kopię kupującemu. Na odpowiedź sprzedawca ma 14 dni, niedotrzymanie terminu oznacza uznanie reklamacji.

konsument

Rozróżniamy dwie opcje reklamacji: rękojmię i gwarancję. Rękojmia to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to niego składa się dokument reklamacyjny. Według kodeksu cywilnego przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji.

Wyodrębniamy dwa rodzaje wady: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to brak zgodności produktu z umową: brak właściwości produktu (naczynie żaroodporne pęka pod wpływem temperatury), urządzenie nie ma właściwości podanych w reklamie czy przez sprzedawcę, nie nadaje się do celu, który był podany(zegarek wodoodporny nie jest w rzeczywistości wodoodporny), niepełny zestaw towaru. Wady prawne to np. towar kradziony lub zabezpieczony w postępowaniu karnym.

Składając reklamację konsument ma prawo do 4 działań: wymiany, naprawy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy(w przypadku istotnej wady), a wybór działania zależy od konsumenta. Sprzedawca może nie zgodzić się z wyborem, pod warunkiem, że naprawa/wymiana jest niemożliwa do zrealizowania(zaniechanie produkcji) lub wymaga nadmiernych kosztów, i zaproponować inne rozwiązanie biorąc pod uwagę: łatwość i szybkość wymiany/naprawy, charakter wady, to czy towar był już reklamowany. Jeśli decyzja o naprawie/wymianie produktu nie zadowala kupującego, może on odstąpić od umowy, ale tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny lub żądać obniżenia ceny (należy określić kwotę o która ma być obniżona).

reklamacja

Sprzedający odpowiada za towar, jeśli wada została stwierdzona w okresie 2 lat od daty kupna (wyjątek: nieruchomości okres wynosi 5 lat). Termin można skrócić tylko na towary używane. W przypadku, gdy sprzedawca zataił wady towaru, kupującemu przysługuje bezterminowy okres złożenia reklamacji(sprzedawca odpowiada za produkt, nawet jeśli wada została zauważona po 2 latach). Wyjątkiem od tej reguły jest fakt, że konsument wiedział o takiej wadzie przy zakupie towaru. W takim przypadku reklamacja jest możliwa tylko, jeśli w towarze zaistniała inna usterka.

Jak już wspomniano na początku paragon fiskalny nie jest konieczny do reklamacji, ale ułatwia ją. Przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu. Kupujący powinien złożyć reklamacje w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Rozpatrzenie reklamacji to termin zapoznania się konsumenta z decyzją sprzedawcy. Należy przez to rozumieć, że nie wystarczające jest wysłanie odpowiedzi na reklamacje przed upływem 14 dni, jeżeli dojdzie ona do konsumenta po upływie owych 14 dni.

Nieprawidłowy montaż, czy to wykonany przez sprzedawcę, pracowników sprzedawcy czy przez kupującego wraz z instrukcją obsługi, to też odpowiedzialność za wadliwy towar. W związku z tym konsument ma prawo żądać demontażu i ponownego zamontowania nowego towaru lub usunięcie wady. W przypadku uchylania się od tych obowiązków, kupujący ma prawo na koszt sprzedawcy wynając wykonawców.