Aktualności

kasa

Pozwolenie na budowę domu niewymagane. Za uchwaleniem 305 posłów.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi warunek otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Co jeszcze zmienia nowelizacja prawa budowlanego?

więcej

 

Umowa o pracę gwarantuje prawo do:

  • urlopów,
  • pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • renty w przypadku niezdolności do pracy,
  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • emerytury.

Umowa na czas określony

Czas trwania zależy od ustaleń stron. Wznowić ją można dwukrotnie, trzecia umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony (nie dotyczy: umów zawartych na zastępstwo i tych o charakterze dorywczym). Ulega zakończeniu z upływem okresu, a rozwiązana może być tylko na mocy porozumienia stron, chyba że taka możliwość była w umowie.

 

Umowa na czas nieokreślony

Jak sama nazwa wskazuje nie ma określonego czasu trwania umowy. Może być rozwiązana za porozumieniem stron lub jednostronnym wypowiedzeniem.

 

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny może być zawarta na czas nieprzekraczający trzech miesięcy. Taką umowę zawiera się tylko raz, może być rozwiązana tylko na mocy porozumienia obu stron, kończy się wraz z upływem czasu.

 

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Czas trwania takiej umowy jest uzależniony od czasu potrzebnego do wykonania pracy. Tak jak umowa na czas określony, może być wznawiana dwukrotnie, a trzecie wznowienie staje się umową na czas nieokreślony ( nie dotyczy: umów zawartych na zastępstwo i o charakterze dorywczym). Ulega zakończeniu wraz z ukończeniem pracy, na którą została zawarta. Rozwiązanie tylko na porozumieniem obu stron.